Chi phí thấp nhất theo Bộ lao động thương binh xã hội !