Kết quả phân chia tài sản của vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ

Được chia tài sản theo tỷ lệ 4:6 với giá trị hơn 3.000 tỷ nhưng bà Thảo phải rút khỏi Trung Nguyên khi giao lại toàn bộ cổ phần của mình cho ông Vũ và nhận tiền mặt thanh toán.

Kết quả phân chia tài sản của vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ

Tin Liên Quan